Các chủ đề trong Writing Task 1

Trong IELTS Writing Task 2 thì mình có 15 chủ đề (tự phân loại và sắp xếp cho dễ học - đặc biệt là học danh sách từ vựng theo chủ...
- Advertisement -