Home IELTS Writing IELTS Writing - Task 1

IELTS Writing - Task 1

Writing Task 1 – Dạng đề về Line Graph

Giới thiệu dạng Line graph Bố cục và cách viết Bộ từ vựng cho dạng Line graph Khi vào phòng thi, gặp dạng Writing Task 1 về Line graph, các bạn...
- Advertisement -